09356816913

تبلیغات هدفمند با اپلیکیشن های اندروید!


یک تحقیق جدید نشان داده ۱۷ هزار اپلیکیشن اندروید

اطلاعات کاربران را جمع آوری و برای تبلیغات هدفمند استفاده می کنند و یک سابقه دائم از فعالیت های کاربران به وجود می آورند.

                                           

نظرات
ارسال نظر