09356816913

سورس تشخیص عدد اول در سی شارپ

عدد اول

امروز در بلاگ سافت نتی ها سورس تشخیص عدد اول به زبان سی شارپ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. عدد اول عددی است طبیعی و بزرگ‌تر از ۱ که بر هیچ عددی به جز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد.

رقم یکان اعداد اول بزرگ‌تر از ۱۰ فقط ممکن است ارقام ۱، ۳، ۷، و ۹ باشد.

عدد اول در سی شارپ

برای پیدا کردن اعداد اول، روش ساده ای به شرح زیر وجود دارد.

برای تشخیص عدد اول کافی است که از عدد 2 شروع کنیم و یکی یکی اعداد را بر عددی که میخواهیم اول بودنش را بدانیم تقسیم کنیم و در دو صورت به جواب میرسیم.

اول اینکه باقیمانده صفر و دوم اینکه توان دو عددی که تقسیم میشوند از عددی که میخواهیم اول بودنش را بدانیم بزرگتر شود.

کد عدد اول در سی شارپ به صورت زیر است:

public static void Main (string[] args)
{
int n = 24;
bool isPrime = true;
if (n < 2) isPrime = false;
for (long i = 2; i*i <= n; i++) {
if (n % i == 0) {
isPrime = false;
break;
}
}
if (isPrime)
 Console.WriteLine(n + " is prime");
else    
 Console.WriteLine(n + " is not prime");
Console.ReadKey ();
}

 

نظرات
ارسال نظر